Cổng thông tin điện tử xã Việt Hòa
Huyện Khoái Châu
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VNEID
VĂN PHÒNG UBND TỈNH HƯNG YÊN TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /PVHCC&KSTT-HCTH V/v hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hưng Yên, ngày tháng 11 năm 2023 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - UBND các xã, phường, thị trấn. Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06); Kế hoạch phối hợp số 110/KHPH-BCA-UBND ngày 03/7/2023 giữa Bộ Công an và UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Hưng Yên; Công văn số 399/VPUB-PVHCC&KSTT ngày 01/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid để đăng nhập và thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Trân trọng gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, thực hiện; đồng thời chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính./. (Chi tiết Hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo). Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); - Lãnh đạo Trung tâm; - Lưu: VT, HCTH. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Hoàng Thị Thủy
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 04/2024 (06/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 03/2024 (06/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 02/2024 (06/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 01/2024 (06/06/2024)
- PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VNEID (10/11/2023)
- HƯỚNG DẪN VỀ CỔNG TT ĐIỆN TỬ XÃ(19/04/2023)
++ THÔNG BÁO
+ V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 04/2024
+ V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 03/2024
+ V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 02/2024
+ V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 01/2024
+ qyết đinh kdc
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- VideoKhoaiChau
- TP Hung Yen
- khoái châu
- VideoKhoaiChau
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 16
Hôm nay 42
Tháng này: 1,259
Tất cả: 76,985
THƯ VIỆN ẢNH